חדשות ועידכונים

 • ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

  החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר הנושאים שעל סדר יומה יהיו כדלקמן: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2020; (3) אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה"ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי ונועה נפתלי, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (4) אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה ועדכון תנאי הפוליסה;
  האסיפה תתקיים ביום ד' 21 באפריל 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 28 באפריל 2021, באותה השעה ובאותו המקום. 
  המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו ביום 24 במרס 2021.
  את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.
  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
  לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המיידי של החברה מיום 16 במרס 2021 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו http://maya.tase.co.il. 


 • ביג מתכננת קניון חדש בגלילות - שיתחרה בקניון רמת אביב ובשבעת הכוכבים

  בקרוב: פקק של קניונים בצומת גלילות .
  עד סוף שנת 2018 יוקמו בצומת גלילות, זה מול זה, שני קניוני ענק שכבר נלחמים על הרשתות הגדולות. בעוד חלק מהשכונות החדשות שאמורות לקום באזור מתעכבות, הראשונים להיפגע יהיו הקניונים הוותיקים בצפון תל אביב ובהרצליה
 • ביג פאשן אשדוד, זכה בציון לשבח בתחרות הנחשבת ביותר בעולם

  אמש, קיים ארגון ה – ICSC שהינו הארגון הבינלאומי של מרכזי הקניות, במילאנו איטליה את התחרות השנתית AWARDS ICSC על תואר BEST OF THE BEST מרכז הקניות הטוב באירופה ל-2016. ביג פאשן אשדוד מקבוצת ביג מרכזי קניות זכה להכרה בינלאומית ונכלל בדירוג הנחשב וזוכה בציון לשבח. זו הפעם הראשונה שמרכז קניות מישראל זוכה בהכרה בינלאומית של ארגון ה ICSC ומגיע לגמר של התחרות הבינלאומית הנחשבת.
 • בהשקעה עצומה: ביג פאשן אשדוד נפתח

  השבוע ייפתח הקומפלקס המדובר באשדוד, בהשקעה של 400 מיליון שקל. המתחם מתפרש על פני 60 דונם וכולל שדרות אורבניות של מיטב המותגים ורשתות האופנה והלייף סטייל. כמו כן, המתחם כולל בתי קולנוע ומתחמי מסעדות ובילוי
 • השקת פרויקט BIG FASHION אשדוד בסינמה סיטי

  השקת פרויקט BIG FASHION אשדוד בסינמה סיטי

  ב-04.06.13, השיקה ביג מרכזי קניות את המותג החדש שלה מקבוצת קניוני BIG FASHION אשר יוקם על קרקע של 60 דונם בעיר אשדוד. המרכז החדש אשר יהווה מרכז Life Style ישלב את הקונספט הבנילאומי של קניון פתוח באוירת רחוב. בקניון יפעלו יותר מ-100 חנויות אופנה, מסעדות ובתי-קפה, וביניהם ‏‏קומפלקס אולמות קולנוע של חברת סינמה סיטי.‏